Algemene voorwaarden

 

Beursfoon Nederland (BF)

Algemene Servicevoorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

"Aanvraagformulier": het (online)aanvraagformulier waarmee Abonnee, danwel de Klant BF verzoekt de door BF aangeboden Service te leveren en op grond waarvan een Abonnement tot stand komt;

 

Abonnement”: de dienst tot levering van de Service door BF aan Abonnee danwel aan de Klant op basis van de Service-dienst;

 

Abonnees”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie BF een Abonnement is overeengekomen;

 

"Klanten": de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie (i) de Opdrachtgever een abonnement of soortgelijke dienst heeft gesloten tot levering van de Service, danwel (ii) BF op basis van de Service met de Abonnees een Abonnement is overeengekomen, een en ander als bepaald in de Service;

 

" M.S.N.": Beursfoon Nederland gevestigd te Amsterdam aan de Keizersgracht 62-64, 1016 CS Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer: 27193645

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met BF gesloten Abonnementen en/of Services en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes en/of orderbevestigingen, waaronder onder meer het tussen Opdachtgever en de Klant tot stand gekomen abonnement.

 

2.2 Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door de Opdrachtgever, de Abonnee, dan wel de Klant slechts een beroep worden gedaan, voor zover deze door BF uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en gelden slechts voor desbetreffende abonnement, danwel voor het desbetreffende Abonnement.

 

2.3 Daar waar in onderhavige voorwaarden van Abonnee wordt gesproken dient hier, voorzover van toepassing en voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen, de Klant onder te worden verstaan.

2.4 Indien de abonnee niet handelt in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst via het online aanmeldings formulier. Geeft dit dan binnen deze periode duidelijk schriftelijk aan via Beursfoon Nederland, keizersgracht 62-64 1015 CS te Amsterdam.

 

ABONNEMENTEN

 

Artikel 3 - Abonnement

 

3.1 Alle door BF gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten BF niet tot het verstrekken van een Abonnement.

 

3.2 Een Abonnement komt tot stand indien BF het Aanvraagformulier van de Abonnee per email, fax of post accepteert. Als Aanvraagformulier kunnen uitsluitend de door BF verstrekte (online) aanvraagformulieren worden gebruikt binnen de geldigheidsduur. BF is te allen tijde gerechtigd om het Aanvraagformulier te weigeren.

 

3.3 BF is te allen tijde gerechtigd om aan de acceptatie van het Aanvraagformulier nadere voorwaarden te stellen.

 

3.4 Het verstrekken van de Service zal betrekking hebben op één of meerdere diensten als gespecificeerd op het ( online )Aanvraagformulier en ingevuld door de Abonnee.

 

3.5 De via het abonnement verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de abonnee en is geen aanbod, uitnodiging of advies tot het kopen of verkopen van enig effectenproduct of tot het aangaan van enige andere transactie.

 

3.6 De door de aanbieder verstrekte informatie is algemeen en niet toegespitst of afgestemd op de financiële positie, beleggerservaring en beleggingsdoelstelling van de abonnee.

 

3.7 Beleggingsbeslissingen van de abonnee gebaseerd op de door de aanbieder verstrekte informatie, zijn altijd volledig voor rekening en risico van de abonnee.

 

3.8 De door de aanbieder beschikbaar gestelde informatie kan afkomstig zijn van derden. Noch de aanbieder noch deze derden zijn aansprakelijk voor het niet actueel zijn, onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie.

 

3.9 Door het gebruik van de informatie gaat de abonnee akkoord met eventuele aanvullende disclaimers of aanvullende voorwaarden die de aanbieder of betreffende derden aan het gebruik van de informatie verbinden. Voorzover van toepassing zullen deze disclaimers en/of voorwaarden online kenbaar gemaakt worden gemaakt aan de abonnee.

 

Artikel 4 - Abonnee

 

4.1 De Service zal aan de Abonnee ter beschikking worden gesteld op de wijze als vermeld op de site per email, sms en/of fax.

 

4.2 De Abonnee verplicht zich om de Service uitsluitend voor eigen gebruik te lezen en te gebruiken.

 

4.3 De Abonnee is niet gerechtigd om iedere informatie over de Service, al dan niet in bewerkte vorm, te publiceren, te verspreiden of aan derden te verstrekken, op wat voor wijze dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.4 In geval van overtreding van het bepaalde in de artikelen 4.2 of 4.3 van deze voorwaarden verbeurt Abonnee een onmiddellijke opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare gefixeerde boete aan BF van 5000,-Euro (vijfduizend Euro) per overtreding, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 

4.5 In geval van een overtreding overeenkomstig artikel 4.2 of 4.3 is BF gerechtigd onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving het Abonnement te beëindigen, zonder restitutie van eventuele abonnementskosten en/of andere kosten.

 

Artikel 5 - Vergoeding

 

5.1 Abonnee is aan BF voor de verstrekking van elke Service afzonderlijk de jaarlijkse vergoeding exclusief BTW verschuldigd als vermeld in het Factuur.

 

5.2 De verschuldigde vergoeding(en) zal jaarlijks aan het begin van ieder jaar worden gefactureerd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen door Abonnee dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

5.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn als vermeld in het Abonnement zal de Abonnee steeds van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling door BF zal zijn vereist. Vanaf het moment waarop de Abonnee in verzuim is, zal deze aan BF vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 6 - Looptijd

 

6.1 Het Abonnement heeft een looptijd van 12 maanden. Indien Abonnee in het Aanvraagformulier gekozen heeft het Abonnement na het verstrijken van de overeengekomen duur automatisch steeds voor gelijke perioden te verlengen, eindigt het Abonnement indien één der partijen uiterlijk 14 dagen voor verstrijken van de verlengde periode schriftelijk opzegt.

 

6.2 Het Abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd.

 

Artikel 7 - Proefabonnement

 

7.1 Indien tussen partijen een proefabonnement is overeengekomen zijn onderhavige Servicevoorwaarden integraal van toepassing.

 

7.2 Een proefabonnement wordt per Service slechts eenmalig aan een natuurlijk of rechtspersoon verstrekt, waaronder mede wordt verstaan gelieerde (groeps-)vennootschappen, alsmede personen of vennootschappen die op hetzelfde kantooradres zijn gevestigd.

 

Artikel 8 - Beëindiging onderliggende overeenkomst

 

8.1 Ingeval Opdrachtgever danwel de Klant al dan niet op rechtsgeldige wijze het onderliggende abonnement met de Opdrachtgever beëindigt, danwel opzegt, zal BF hiervan onmiddellijk schriftelijk door Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld, opdat in BF de gelegenheid wordt gesteld de verstrekking van de Service aan de desbetreffende Klant per onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

8.2 Opdrachtgever vrijwaart BF in dit verband voor alle aanspraken welke Klanten ten gevolge van een beëindiging als bedoeld in het vorige lid zouden kunnen doen gelden.

 

8.3 Ingeval de Klant al dan niet op rechtsgeldige wijze het onderliggende Abonnement met BF beëindigt, danwel opzegt, zal BF de abonnementsprijs in geen geval aan de desbetreffende Klant retourneren. Beëindiging van het onderliggende Abonnement vindt plaats zonder dat BF aan één der partijen hiervoor enige vorm van vergoeding danwel restitutie van gelden zal zijn verschuldigd. Klik hier voor het modelformulier herroeping.

 

ALGEMEEN

 

Artikel 9 - Prijswijzigingen

 

9.1 BF is gerechtigd jaarlijks haar prijzen aan te passen.

 

9.2 Ingeval van een prijswijziging is Abonnee, danwel de Klant gerechtigd het Abonnement binnen één maand nadat de prijswijziging is doorgevoerd schriftelijk op te zeggen.

 

9.3 Geoffreerde prijzen zijn slechts geldig tot één maand na het verstrekken van de prijzen of toezending van de Aanvraagformulieren.

 

Artikel 10 - Intellectuele Eigendom

 

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Service berusten bij BF

 

10.2 Iedere verveelvoudiging, openbaarmaking, publicatie of verspreiding van de Service op wat voor wijze dan ook, anders dan als toegestaan krachtens het Abonnement, de Service-overeenkomst of de Servicevoorwaarden is verboden.

 

Artikel 11 - Overmacht

 

11.1 Overmacht bestaat, indien de uitvoering van de Service-overeenkomst respectievelijk het Abonnement geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen of door omstandigheden van BF, zoals in geval van staking, ongevallen, blikseminslag, apparatuurstoringen en bedrijfsstoringen (waaronder in ieder geval zijn begrepen apparatuur-, computerstoringen en brand door welke oorzaak dan ook).

 

11.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, zijn partijen gerechtigd de Service-overeenkomst respectievelijk het Abonnement voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden, onder de gehoudendheid eventuele voldane vergoedingen danwel abonnementskosten voortvloeiend uit de Service-overeenkomst danwel het Abonnement, welke vooruit voldaan zijn pro rata te restitueren zonder echter over en weer enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Opdrachtgever vrijwaart BF in dit verband voor aanspraken van derden en/of Abonnees.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 

12.1 Iedere aansprakelijkheid van BF ten aanzien van de Service is uitgesloten, met in begrip van maar niet beperkt tot het tijdig verstrekken, de verzendwijze van de Service of tekstwijzigingen die bij de transmissie van de Service kunnen ontstaan, de inhoud van de Service, alsmede de beslissingen die Abonnee, danwel de Klant op basis van de Service heeft genomen.

 

Artikel 13 - Vrijwaring

 

13.1 Abonnees vrijwaren BF voor alle aanspraken van haar Klanten en/of derden in verband met de Service.

 

13.2 Deze vrijwaringsverplichting laat onverlet dat BF regres heeft op de Opdrachtgever voor het geval zij schade heeft vergoed waarvoor de Opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden aansprakelijk is.

 

Artikel 14 - Overdraagbaarheid

 

14.1 Abonnee, de Klant en/of Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, tenzij BF daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 15 - Beëindiging

 

15.1 Zodra Abonnee danwel de Klant in verzuim is, is BF gerechtigd de verstrekking van de Service op te schorten. Alle kosten, die BF ter invordering van het door Abonnee danwel de Klant verschuldigde bedrag dient te maken, komen ten laste van Opdrachtgever, Abonnee danwel de Klant.

 

15.2 Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:

a. de andere partij na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, nalatig blijft om haar verplichtingen na te komen of om een overtreding van het bepaalde in de Servicevoorwaarden, Service en/of het Aanvraagformulier ongedaan te maken, of;

b. indien die andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een onderhands akkoord sluit met zijn schuldeisers of bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard.

 

15.3 M.S.N. heeft voorts te allen tijde het recht de verstrekking van de Service met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven aan de Abonnee danwel de Klant te beëindigen indien BF gegronde redenen heeft te vrezen dat de Abonnee danwel de Klant in de nabije toekomst enige verplichting jegens BF niet zal kunnen nakomen.

 

15.4 Beëindiging conform het bepaalde in dit artikel vindt plaats zonder dat BF aan één der partijen hiervoor enige vorm van vergoeding danwel restitutie van gelden zal zijn verschuldigd.

 

Artikel 16 - Algemeen

 

16.1 M.S.N. is te allen tijde gerechtigd onderhavige Servicevoorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of aan te passen. Ingeval van een dergelijke wijziging is Abonnee, danwel de Klant gerechtigd het Abonnement binnen één maand nadat de wijziging is doorgevoerd schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en jurisdictie

 

17.1 Het Abonnement, de Service alsmede onderhavige Servicevoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

 

17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige Service-voorwaarden, het Abonnement of de Services zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Disclaimer

Beursfoon Nederland alsmede haar eigena(a)r(en) en analist(en) hebben geen inzage in uw financiële positie of risicoprofiel. Wanneer u naar aanleiding van informatie op de publiek toegankelijke website en/of abonneegedeelte en/of video’s cq. Sms berichten en e-mail berichten besluit een beleggingspositie aan te gaan dan dient u van te voren bij uw beleggingspecialist / vermogensbeheerder bij uw bank/broker te toetsen of de order binnen uw risicoprofiel en financiële doelstelling valt.

 

Beursfoon Nederland alsmede haar eigena(a)r(en) en analist(en) aanvaarden géén enkele aansprakelijkheid voor verliezen ontstaan bij uw beleggingen naar aanleiding van informatie en berichten gepubliceerd door op de openbare websites, de gratis nieuwsbrief en of op andere plekken waar onze publicaties staan. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissingen en uw beslissing om naar aanleiding van een verstuurd bericht actie te ondernemen.

 

Beursfoon Nederland verstrekt op de website en in video- en smsberichten analyses op basis van Technische analyse. Technische Analyse is een visuele waarschijnlijkheids analyse van vraag/aanbodverhoudingen op de financiële markten. Technische Analyse is géén exacte wetenschap.

 

De door Beursfoon Nederland verstuurde video’s, mail berichten alsmede smsberichten bespreken louter de mogelijkheid in een onderliggende waarde op basis van Technische Analyse. Deze berichten zijn NIET bedoeld als professioneel beleggingsadvies bij uw persoonlijke situatie.

Copyright © 2019 Beursfoon. Alle rechten voorbehouden.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van Beursfoon.